Anvandarvillkor

Villkoren uppdaterades senast den 21 mars 2023.

1. Inledning

Dessa villkor gäller för denna webbplats och för transaktioner i samband med våra produkter och tjänster. Du kan vara bunden av ytterligare avtal som rör ditt förhållande till oss eller produkter eller tjänster som du får från oss. Om några bestämmelser i de kompletterande avtalen strider mot några bestämmelser i dessa villkor, kommer bestämmelserna i dessa kompletterande avtal att styra och ha företräde.

2. Bindning

Genom att registrera dig på, få tillgång till eller på annat sätt använda denna webbplats godkänner du härmed att du är bunden av de villkor som anges nedan. Enbart användningen av denna webbplats innebär att du känner till och accepterar dessa villkor. I vissa särskilda fall kan vi också be dig att uttryckligen godkänna dem.

3. Elektronisk kommunikation

Genom att använda den här webbplatsen eller kommunicera med oss på elektronisk väg godkänner du att vi kan kommunicera med dig elektroniskt på vår webbplats eller genom att skicka ett e-postmeddelande till dig, och du godkänner att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla rättsliga krav, inklusive men inte begränsat till kravet på att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

4. Immateriella rättigheter

Vi eller våra licensgivare äger och kontrollerar all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter på webbplatsen och data, information och andra resurser som visas eller är tillgängliga på webbplatsen.

4.1 Alla rättigheter är förbehållna

Om inte annat framgår av specifikt innehåll beviljas du inte någon licens eller någon annan rättighet enligt upphovsrätt, varumärke, patent eller andra immateriella rättigheter. Detta innebär att du inte kommer att använda, kopiera, reproducera, utföra, visa, distribuera, bädda in i något elektroniskt medium, ändra, göra reverse engineering, dekompilera, överföra, ladda ner, överföra, tjäna pengar på, sälja, marknadsföra eller kommersialisera några resurser på denna webbplats i någon form utan vårt skriftliga tillstånd i förväg, utom och endast i den mån det föreskrivs i bestämmelser i tvingande lagstiftning (t.ex. rätten att citera).

5. Egendom som tillhör tredje part

Vår webbplats kan innehålla hyperlänkar eller andra hänvisningar till andra parters webbplatser. Vi övervakar eller granskar inte innehållet på andra parters webbplatser som länkas till från denna webbplats. Produkter eller tjänster som erbjuds av andra webbplatser ska omfattas av dessa tredje parters tillämpliga villkor. Åsikter som uttrycks eller material som förekommer på dessa webbplatser delas eller stöds inte nödvändigtvis av oss.

Vi ansvarar inte för dessa webbplatsers sekretessrutiner eller innehåll. Du bär alla risker som är förknippade med användningen av dessa webbplatser och eventuella relaterade tjänster från tredje part. Vi tar inget ansvar för förluster eller skador, oavsett hur de uppkommer, som uppstår till följd av att du lämnar ut personuppgifter till tredje part.

6. Ansvarsfull användning

Genom att besöka vår webbplats samtycker du till att använda den endast för de ändamål som är avsedda och tillåtna enligt dessa villkor, eventuella ytterligare avtal med oss och tillämpliga lagar, förordningar och allmänt accepterade onlinepraxis och branschriktlinjer. Du får inte använda vår webbplats eller våra tjänster för att använda, publicera eller distribuera material som består av (eller är länkat till) skadlig datorprogramvara, använda data som samlats in från vår webbplats för direktmarknadsföring eller bedriva systematisk eller automatiserad datainsamling på eller i samband med vår webbplats.

Det är strängt förbjudet att delta i någon aktivitet som orsakar eller kan orsaka skador på webbplatsen eller som stör webbplatsens prestanda, tillgänglighet eller åtkomlighet.

7. Inlämning av idéer

Skicka inte in några idéer, uppfinningar, verk av författarskap eller annan information som kan betraktas som din egen immateriella egendom som du vill presentera för oss om vi inte först har undertecknat ett avtal om immateriella rättigheter eller ett sekretessavtal. Om du lämnar ut det till oss utan ett sådant skriftligt avtal ger du oss en världsomspännande, oåterkallelig, icke-exklusiv, royaltyfri licens att använda, reproducera, lagra, anpassa, publicera, översätta och distribuera ditt innehåll i alla befintliga eller framtida medier.

8. Upphörande av användning

Vi kan, efter eget gottfinnande, när som helst ändra eller avbryta tillgången till webbplatsen eller någon tjänst på den, tillfälligt eller permanent. Du samtycker till att vi inte kan hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för sådana ändringar, avbrott eller avbrytande av din åtkomst till eller användning av webbplatsen eller något innehåll som du kan ha delat på webbplatsen. Du kommer inte att ha rätt till någon kompensation eller annan betalning, även om vissa funktioner, inställningar och/eller innehåll som du har bidragit med eller som du har förlitat dig på går förlorade permanent. Du får inte kringgå eller kringgå, eller försöka kringgå eller kringgå, några åtkomstbegränsande åtgärder på vår webbplats.

9. Garantier och ansvar

Ingenting i detta avsnitt begränsar eller utesluter någon garanti som är underförstådd enligt lag och som det skulle vara olagligt att begränsa eller utesluta. Denna webbplats och allt innehåll på webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick och i befintligt skick och kan innehålla felaktigheter eller typografiska fel. Vi avsäger oss uttryckligen alla garantier av något slag, vare sig de är uttryckliga eller underförstådda, när det gäller innehållets tillgänglighet, noggrannhet eller fullständighet. Vi lämnar ingen garanti för att:

 

  • denna webbplats eller våra produkter eller tjänster kommer att uppfylla dina krav;
  • denna webbplats kommer att vara tillgänglig utan avbrott, i rätt tid, säkert eller felfritt;
  • kvaliteten på alla produkter eller tjänster som du köper eller erhåller via denna webbplats kommer att motsvara dina förväntningar.

 

Ingenting på denna webbplats utgör eller är avsett att utgöra juridisk, ekonomisk eller medicinsk rådgivning av något slag. Om du behöver råd bör du vända dig till en lämplig yrkesman.

Följande bestämmelser i detta avsnitt gäller i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag och begränsar eller utesluter inte vårt ansvar i fråga om något som det skulle vara olagligt eller olagligt för oss att begränsa eller utesluta vårt ansvar. Under inga omständigheter kommer vi att vara ansvariga för direkta eller indirekta skador (inklusive skadestånd för förlust av vinst eller intäkter, förlust eller korruption av data, programvara eller databas, eller förlust av eller skada på egendom eller data) som du eller någon tredje part drabbas av, som uppstår på grund av din tillgång till, eller användning av, vår webbplats.

Med undantag för den utsträckning som ett tilläggsavtal uttryckligen anger något annat, kommer vårt maximala ansvar gentemot dig för alla skador som uppstår till följd av eller är relaterade till webbplatsen eller produkter och tjänster som marknadsförs eller säljs via webbplatsen, oavsett vilken form av rättslig åtgärd som påför ansvaret (oavsett om det är i avtal, rättvisa, vårdslöshet, avsiktligt beteende, skadeståndsskyldighet eller på annat sätt) att vara begränsat till det totala pris som du betalade till oss för att köpa sådana produkter eller tjänster eller använda webbplatsen. En sådan begränsning kommer att gälla sammantaget för alla dina anspråk, åtgärder och orsaker till åtgärder av alla slag och natur.

10. Integritet

För att få tillgång till vår webbplats och/eller våra tjänster kan du bli tvungen att lämna viss information om dig själv som en del av registreringsprocessen. Du samtycker till att all information som du tillhandahåller alltid är korrekt, korrekt och aktuell.

Vi tar dina personuppgifter på allvar och har åtagit oss att skydda din integritet. Vi kommer inte att använda din e-postadress för oönskad post. Alla e-postmeddelanden som vi skickar till dig kommer endast att vara i samband med tillhandahållandet av överenskomna produkter eller tjänster.

Vi har utarbetat en policy för att hantera eventuella problem med integriteten som du kan ha. För mer information, se vår integritetspolicy och vår cookiepolicy.

11. Exportrestriktioner/juridisk efterlevnad

Tillgång till webbplatsen från territorier eller länder där innehållet eller köp av produkter eller tjänster som säljs på webbplatsen är olagligt är förbjudet. Du får inte använda denna webbplats i strid med Sveriges exportlagar och bestämmelser.

12. Uppdrag

Du får inte överlåta, överföra eller underleverera några av dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor, helt eller delvis, till någon tredje part utan vårt föregående skriftliga samtycke. Varje påstådd överlåtelse som strider mot detta avsnitt kommer att vara ogiltig.

13. Brott mot dessa villkor

Utan att det påverkar våra andra rättigheter enligt dessa villkor kan vi, om du på något sätt bryter mot dessa villkor, vidta de åtgärder som vi anser lämpliga för att hantera överträdelsen, inklusive att tillfälligt eller permanent stänga av din tillgång till webbplatsen, kontakta din internetleverantör för att begära att de blockerar din tillgång till webbplatsen och/eller inleda rättsliga åtgärder mot dig.

14. Skadestånd

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla oss skadeslösa från och mot alla anspråk, skulder, skador, förluster och utgifter som rör ditt brott mot dessa villkor och tillämpliga lagar, inklusive immateriella rättigheter och integritetsrättigheter. Du ska omedelbart ersätta oss för våra skador, förluster, kostnader och utgifter som rör eller uppstår till följd av sådana krav.

15. Avstående

Underlåtenhet att tillämpa någon av de bestämmelser som anges i dessa villkor och i något avtal, eller underlåtenhet att utöva någon möjlighet till uppsägning, ska inte tolkas som ett avstående från sådana bestämmelser och ska inte påverka giltigheten av dessa villkor eller av något avtal eller någon del därav, eller rätten att därefter tillämpa varje enskild bestämmelse.

16. Språk

Dessa villkor kommer att tolkas och tolkas uteslutande på svenska. Alla meddelanden och all korrespondens kommer uteslutande att skrivas på det språket.

17. Hela avtalet

Dessa villkor, tillsammans med vår integritetspolicy och cookiepolicy, utgör hela avtalet mellan dig och Segerström Company AB i samband med din användning av denna webbplats.

18. Uppdatering av dessa villkor

Vi kan komma att uppdatera dessa villkor från tid till annan. Det datum som anges i början av dessa villkor är det senaste ändringsdatumet. Vi kommer att ge dig ett skriftligt meddelande om eventuella ändringar eller uppdateringar, och de reviderade villkoren kommer att träda i kraft från och med det datum då vi ger dig ett sådant meddelande. Din fortsatta användning av denna webbplats efter det att ändringar eller uppdateringar har publicerats kommer att betraktas som ett meddelande om att du accepterar att följa och vara bunden av dessa villkor. För att begära en tidigare version av dessa villkor, vänligen kontakta oss.

19. Val av lag och jurisdiktion

Dessa villkor ska regleras av svensk lag. Alla tvister som rör dessa villkor ska vara underställda svensk domstolars jurisdiktion. Om någon del eller bestämmelse i dessa villkor anses av en domstol eller annan myndighet vara ogiltig och/eller ogenomförbar enligt tillämplig lag, kommer denna del eller bestämmelse att ändras, strykas och/eller verkställas i största möjliga utsträckning så att avsikten med dessa villkor blir gällande. Övriga bestämmelser kommer inte att påverkas.

20. Kontaktuppgifter

Denna webbplats ägs och drivs av Segerström Company AB.

Du kan kontakta oss angående dessa villkor genom att skriva eller skicka e-post till oss på följande adress: es.tennotrats@namenaj
Kjellmansgatan 14
414 63 Göteborg

21. Ladda ner

Du kan också ladda ner våra villkor som en PDF-fil.

Kontakt